Helsinki: Loppu sodalle – solidaarisuutta kurdeille 19.7.2022

/// Facebook event ///

Loppu sodalle, puolustetaan Kurdistania!

Rojavan vallankumouksen kymmenentenä vuosipäivänä, marssimme Kurdistania puolustaaksemme ja protestoidaksemme kaikkia Kurdistaniin ja Pohjois-ja Itä-Syyrian autonomiselle alueelle kohdistuvia sota-operaatioita vastaan. Tunisiassa, Egyptissä ja Libyassa, vuonna 2011 alkunsa saaneet kansannousut ja hallitusten vastaiset protestit, loivat ihmisille uusia mahdollisuuksia. Sadattuhannet ihmiset kokoontuivat kaduille huutamaan julki vaatimuksiaan vapaudesta ja demokratiasta. Tämä syttynyt kipinä oli merkki yhteiskunnasta, jossa ihmiset eivät enää tyytyneet elämään kärsimyksen ja kidutuksen alaisina. Kurdeilla oli takana jo vuosikymmenien vapauden kamppailu ja sillä kokemuksella vahvistui kamppailu myös Rojavassa ja Pohjois-Syyriassa. Heinäkuun 19., vuonna 2012, Rojavassa käynnistettiin Kobanen vastarinta, joka levisi myös Afrinin ja Ciziren kantoneihin. Tuona päivänä syttynyt vallankumous merkitsi historiallista hetkeä ihmisille Kurdistanissa. Se oli läpimurto kurdien olemassaolon tunnustamiselle. Se osoitti, että vuosien sorrosta huolimatta, on mahdollista perustaa uusi arvokkaampi elämä. Vallankumous näytti, että nykyaikaisessa liikkeessä, naisilla on vapaa ja tasa-arvoinen asema. Alueen demokraattisen konfederalismin rakenteilla pyritään yhdistämään eri etniset ja uskonnolliset ryhmät rauhaisaan rinnakkaiseloon. Kuitenkin, alueen suurvallat tunsivat tyytymättömyytttä tilanteeseen, etenkin Turkki ja sen hallintoon kytkeytyvät aseeelliset ryhmittymät. Turkki siirsi Al Nusran, ISISn ja heidän omia joukkojaan alueelle, tuhotakseen demokraattisen todellisuuden. Näiden ryhmittymien hyökkäykset jatkuvat yhä ja he pyrkivät edelleen tuhoamaan vallankumouksemme.

Sen jälkeen kun Turkki käynnisti sotilasoperaation yhdessä Turkin tukemien jihadistien kanssa Afrinissa vuoden 2018 tammikuun ja maaliskuun välillä, YK oli rekisteröinyt jo 150.000 kurdipakolaista eri leireillä. Ihmisoikeuksia tarkkaileva taho Syyriassa (SOHR) arvioi, että yhteensä 300.000 ihmistä oli ajettu pois kodeistaan. Toinen Turkin armeijan ja sen jihadistiliittolaisten Rojavaan, Pohjois-ja Itä-Syyrian autonomiselle alueelle kohdistuva sotilasoperaatio tapahtui vuoden 2019 lokakuussa. Kummallekkin operaatiolle näytettiin länsivaltojen taholta välinpitämättömyyden vihreää valoa. Nykyään Turkin hallinto ja heidän tukemansa eri jihadistiryhmittymät jatkavat siitä, mikä ISISkseltä jäi kesken, tuoden näille alueille islamistista radikaalisaatiota ja turkittumista. Eri etniset ja uskonnolliset ryhmät elävät paineen alla ja löytyy tuskin sanoja kuvaamaan, mikä on alueen naisten ja seksuaalivähemmistöjen tilanne Turkin tukemien jihadistien kontrollin alla.

Nyt kun Suomi ja Ruotsi havittelevat NATOon, pyrkii Turkki käyttämään hetkeä hyväkseen ja hankkimaan vihreän valon NATO-jäseniltä, hyökätäkseen jälleen Pohjois-ja Itä-Syyrian autonomiselle alueelle. Turkin yhtenä vaatimuksena on Suomen ja Ruotsin Turkille asettamien asevientikieltojen purkaminen, joka taas tukisi heidän hyökkäystään Kurdistaniin, mutta etenkin Pohjois-ja Itä-Syyrian autonomiselle alueelle. Hiljentääkseen kurdiyhteisön, Turkki vaatii myös Suomea ja Ruotsia tukahduttamaan Kurdistanin vapausliikkeen toiminnan näissä maissa. Pelotellakseen meitä, Turkin hallitus kasasi listan ihmisistä, joita vaatii Suomen ja Ruotsin viranomaisten itselleen luovuttavan. Mutta me emme ole hiljaa taas uuden mahdollisen Turkin miehityksen edessä. Jalkaudumme Rojavan, Pohjois-ja Itä-Syyrian autonomisen alueen kymmenentenä vuosipäivänä ja huudamme jälleen ääneen vaatimuksemme demokratiasta. Kehoitamme kaikkia liittymään mielenosoitukseen ja osoittamaan tukensa kurdien kamppailulle.

Vaadimme:
– Suomen hallituksen ei tule sallia turvapaikanhakijoiden karkottamista Turkkiin eikä kurdiaktivistien luovuttamista Turkkiin. Tällaiset toimet tulisivat vakavasti vaarantamaan näiden ihmisten henkiä ja turvallisuutta.
– Suomen ei tule sallia minkäänlaista asevientiä Turkkiin. Purkamalla asevientikiellon Turkkiin, tukisi Suomen valtio Turkin armeijaa jälleen yhdessä kansanmurhassa kurdeja kohtaan.
– Sananvapaus ei ole myytävänä. Kieltämällä kurdien poliittisen toiminnan Suomessa, Suomi vahingottaisi raskaasti demokratian ja sananvapauden periaatteita, jonka puolesta ihmiset ovat kamppailleet ja menettäneet henkiään.
– Erdoganin kaltaisen diktaattorin ja valehtelijan, ei tule antaa vaikuttaa Suomen poliittisiin päätöksiin. Sen sijaan Suomen hallituksen tulisi osoittaa olevansa demokraattisten liikkeiden ja ponnistelujen puolella.

Aika : 19.7.2022 klo 17.00, Helsinki. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Stop war – Defend Kurdistan

On the 10th anniversary of Rojava revolution we march to defend Kurdistan and protest all kinds of invasion and war operations in Kurdistan and North-and East Syria. The uprisings and anti-government protests that started in Tunisia, Egypt, Libya and Syria in 2011, created new opportunities for the people. Hundreds of thousands of people gathered on the streets shouting their demands for freedom and democracy. This spark was a sign of a society where people were no longer willing to live under pain and torture. The Kurdish people had been fighting for freedom for decades, and with that experience, the freedom struggle in Rojava and Northern Syria was also strenghtened. On 19th July 2012, in Rojava the Kobanê resistance started and spread to Afrin and Cizîre cantons. The revolution born that day, was a historic moment for the people of Kurdistan. It was a breakthrough for the recognition of the existence of Kurdish people. It showed that a new more dignified life can be established, despite all the years of oppression. It showed that women have a free and equal position in a modern movement. The structures for democratic confederalism in the area of autonomous North-and East-Syria, strive to connect different ethnic and religious groups for peaceful co-existance.However, the powers in the region felt uncomfortable with the situation, especially Turkey and its affiliated armed groups. They transferred Al Nusra, ISIS (DAESH) and their own forces to the region to destroy the democratic reality.

The attacks of these gangs still continue and they are still trying to destroy our revolution. After a military operation was launched by the Turkish Armed Forces and the Turkish-backed jihadists in Afrin between January and March on 2018, UN had registered 150,000 Kurdish refugees in different camps. The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) estimated that 300,000 people had been expelled in total. Another cross-border military operation against North-and East-Syria by Turkish Armed Forces and their jihadists proxies, happened on October 2019. Both operations were given a green light, by western powers. Nowadays Turkish regime and different jihadist groups they support, are continuing what ISIS left unfinished, bringing islamist radicalization and Turkification to these regions. Different ethnic and religious groups live under pressure and there are no words to describe the situation of women or sexual minorities in the region under the control of the Turkish backed jihadists.

Now that Finland and Sweden pursue to enter NATO, Turkey uses this for its own advantage, and is pushing for a green light from NATO members to attack the area of North-and East-Syria again. One of the demands of Turkish state is for Sweden and Finland to end their arms trade embargo to Turkey, and like this have them support their aggression in Kurdistan, especially in North-and East-Syria. To keep Kurdish community silent, Turkish state demands Finland and Sweden to suppress the activities of the kurdish liberation movement in these countries. In order to scare us, Turkey created a list of people demanding them to be extradited by Finnish and Swedish authorities.But we won’t be silent against another possible invasion by Turkey in Rojava. We will march on 10th anniversary of Rojava, autonomous area of North-and East-Syria and we will shout our democratic demands once again. We encourage you to join us and show your support to the Kurdish struggle.

We demand:
– The Finnish government should not allow any deportations of asylum seekers to Turkey nor extradite any kurdish activists to Turkey. These actions would gravely endanger the peoples’ lives and safety.
– Finland should not allow any weapon permits to Turkey. By releasing an arms trade embargo with Turkey, Finnish state would support the Turkish army to commit another genocide against the Kurds.
– Freedom of speech is not for sale. Banning the Kurdish peoples’ political activities in Finland, would seriously damage the principles of democracy and freedom of speech, that people have fought and lost their lives for.
– A dictator and a liar like Erdogan should not have any influence on political decisions in Finland. Instead Finnish state should demonstrate to be on the side of democratic efforts and movements.

Date and time: 19.7.2022 at 5pm
Place: Helsinki, more information later

/ Kurdistan solidarisuus-verkosto Helsinki