Helsinki: Kohti feministisiä tulevaisuuksia – naistenpäivän marssi

Helsingissä järjestetään feministinen mielenosoitus Kansainvälisenä naistenpäivänä eli perjantaina 8. maaliskuuta 2019. Varis-verkosto tukee mielenosoitusta.

To Feminist Futures – Demonstration on 8th of March

(Suomeksi alla – Svenska nedan – Español abajo – По-русски ниже)

To Feminist Futures – Demonstration 8th of March

On the 8th of March we take the feminist struggle to the streets of Helsinki! On International Women’s Day, we march in line with feminist initiatives all over the globe, from Feminist strikes to feminists who Reclaim the night. Through this demonstration we celebrate the powers and possibilities of change that emerge when we come together.

We get organized because the violence against cis-women, trans-, queer and non-binary people and children must come to an end. Sexual and gendered violence should not be veiled as a migration issue since it is a problem of sexism and patriarchy. The sexist and patriarchal structures are closely tied to the growing precarization, reminding us that our struggle is not confined to one day of the year, but needs continuous attention at workplaces, homes, social offices and in care centers.

We refuse to be part of a system that exploits women and feminized bodies through the same logic as it exploits natural “resources”. We oppose the strengthening of national borders and the global border regime, since it reproduces a nationalist and racist hierarchical order.

By getting organised we affirm our strength as political subjects and reject all attempts to classify us as victims in need of protection. By coming together we reassure that it is us who define what our futures will look like. With our presence and the diversity among us we pave the way for an equal and feminist society. We are already many and in our crowd there is no room for violence, sexism, racism or fascism!

Our feminism is borderless! Join us!

Read our complete MANIFESTO here: http://www.femf.net/tofeministfutures.html

FemF/ NFY – Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys/ Astra/
L a C o l e c t i v a

Please also join the demonstration Feminists to the Front: Equality for All Naistenpäivä 2019 starting at 15.00 which then will join the To Feminist Futures -demonstration!
https://www.facebook.com/events/2067368410009369/

*****************************************************************************

Kohti feministisiä tulevaisuuksia – naistenpäivän marssi

8. maaliskuuta tuomme feministisen kamppailun Helsingin kaduille! Kansainvälisenä naistenpäivänä kokoonnumme yhteen muiden feminististen liikkeiden, kuten Feminist strikes ja Reclaim the Nightin kanssa. Tämä marssi juhlistaa kaikkia voimia ja muutoksen mahdollisuuksia, jotka kumpuavat siitä kun kokoonnumme yhteen.

Järjestäydymme, koska väkivalta cis-naisia, trans-, queer-, ja muunsukupuolisia ihmisiä sekä lapsia kohtaan on loputtava. Seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa ei tule naamioida maahanmuuton luomaksi ongelmaksi, sillä sen todelliset syyt piilevät seksismissä ja patriarkaatissa. Seksistiset ja patriarkaaliset rakenteet liittyvät läheisesti yhteen kasvavan prekarisaation ja epävarmuuden kanssa, mikä muistuttaa meitä siitä, ettei kamppailumme rajoitu vain yhteen päivään vuodessa, vaan jatkuu vuoden läpeensä työpaikoilla, kodeissa, sekä sosiaali- että hoivakeskuksissa.

Kieltäydymme ottamasta osaa järjestelmään, joka käyttää hyväkseen naisia ja feminiinisiä kehoja samanlaisen logiikan avulla, millä se riistää luonnonvaroja. Vastustamme kansallisten rajojen vahvistamista ja globaalia rajojen hallinnointia, sillä ne tuottavat yhä tiukempia nationalistisia ja rasistisia hierarkioita.

Järjestäytymällä me vahvistamme voimiamme poliittisina toimijoina ja irtisanoudumme ulkopuolisista yrityksistä määritellä meidät uhreina, jotka kaipaavat suojelua. Kokoontumalla yhteen varmistamme, että määrittelemme itse miltä meidän tulevaisuutemme näyttää. Läsnäolollamme ja moninaisuudellamme pohjustamme tietä tasa-arvoiseen ja feministiseen yhteiskuntaan. Meitä on jo monta, eikä keskuudessamme ole tilaa väkivallalle, seksismille, rasismille eikä fasismille!

Feminismimme on rajatonta! Tule mukaan!

Lue MANIFESTIMME täältä: http://www.femf.net/tofeministfutures.html

FemF/ NFY – Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys/ Astra/
L a C o l e c t i v a
*****************************************************************************
För feministiska framtider: Demonstration den 8:e mars

Den 8:e mars intar den feministiska kampen Helsingfors gator!

På den internationella kvinnodagen demonstrerar vi i linje med feministiska initiativ runt om världen från Feministiska strejker till feminister som Tar natten tillbaka. Genom att demonstrera firar vi förändringens möjlighet och styrkan som uppstår när vi organiserar oss.

Vi organiserar oss eftersom våldet mot cis-kvinnor, trans, queer och icke-binära personer samt barn måste ta slut. Sexuellt och könat våld får inte maskeras som en migrationsfråga, eftersom det är en fråga om sexism och patriarkala strukturer. Dessa strukturer är nära anknutna till den växande prekariseringen, vilket påminner oss om att vår kamp inte kan avgränsas till bara en av årets dagar, utan behöver kontinuerlig uppmärksamhet på arbetsplatser, i hemmen, hos sociala myndigheter och på hälsovårdscentraler.

Vi vägrar ingå i ett system som utnyttjar kvinnor och feminiserade kroppar genom samma logik som det utnyttjar naturliga “resurser”. Vi motsätter oss stärkandet av nationella gränser och den globala gränsregimen eftersom de reproducerar nationalistiska och rasistiska hierarkier.

Genom att organisera oss bekräftar vi vår styrka som politiska subjekt och avsäger alla försök att klassificera oss som offer i behov av beskydd. Genom att organisera oss försäkrar vi att det är vi som definierar hur våra framtider ser ut. Med vår närvaro och mångfalden bland oss ​​banar vi väg för ett jämlikt och feministiskt samhälle. Vi är redan många, och bland oss finns inget utrymme för våld, sexism, rasism eller fascism!

Vår feminism är gränslös! Kom med!

Läs vårt MANIFEST här: http://www.femf.net/tofeministfutures.html

FemF/ NFY – Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys/ Astra/
L a C o l e c t i v a
*****************************************************************************

Hacia los futuros feministas – Marcha por el Día de las Mujeres

¡Llevemos nuestras luchas feministas a las calles de Helsinki el próximo 8 de marzo! En el Día Internacional de las Mujeres nos sumamos a las convocatorias de acción global feministas que se han lanzado alrededor del mundo como la “Huelga Feminista” y “Las Mujeres Reclamando las Calles y la Noche”. Celebremos el poder y las posibilidades de cambio que surgen cuando nos unimos.

Nos organizamos ante las violencias machistas contra las mujeres, niñxs, personas queer, no-binarias, trans y decimos BASTA. El origen de las violencias sexuales y de género son el sexismo y el patriarcado, y no deben ser presentadas como un problema de la inmigración. Las estructuras patriarcales y sexistas se encuentran ligadas a la creciente precarización del trabajo y las condiciones de vida, lo cual nos recuerda que nuestra lucha no está limitada a un día del año, sino que necesita una atención constante y continua dentro de los hogares, los espacios de trabajo, las oficinas de seguridad social y los centros de cuidado.

Condenamos y rechazamos ser parte del sistema de explotación de las mujeres y los cuerpos feminizados, explotados con la misma lógica que los “recursos” naturales y los seres vivos. Nos oponemos a los muros y al fortalecimiento de las fronteras nacionales que reproducen a nivel global el orden jerárquico que es racista y nacionalista.

Al estar organizadas, afirmamos nuestro poder como sujetas políticas y denunciamos los intentos de clasificarnos como víctimas que necesitan protección. Al unirnos estamos reafirmando que somos nosotras quienes definimos nuestros futuros diversos y cómo los deseamos. Nuestra presencia y nuestra diversidad son parte fundamental del camino que estamos construyendo para una sociedad equitativa y feminista.

¡Somos muchas, entre nosotras no hay lugar para la violencia, el sexismo, el racismo, el autoritarismo o el fascismo!

¡Nuestros feminismos no tienen fronteras! ¡Únete!

MANIFESTO: http://www.femf.net/tofeministfutures.html

FemF/ NFY – Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys/ Astra/
L a C o l e c t i v a
*****************************************************************************

В феминистские будущие – демонстрация 8-го марта

8-го марта мы вынесем феминистскую борьбу на улицы Хельсинки. В международный женский день мы идём вместе с феминистскими инициативами по всему миру, от феминистских забастовок (Feminist strikes) до феминист_ок, которые возвращают ночь себе (Reclaim the night). На этой демонстрации мы празднуем силу, возможности и потенциал того, что мы собираемся вместе.

Мы собираемся, потому что насилие над цис-женщинами, транс-женщинами, квир- и небинарными персонами и детьми должно закончиться. Сексуальное и гендерное насилие не должно маскироваться под проблему миграции, потому что это проблема сексизма и патриархата. Сексистские и патриархальные структуры тесно связаны с прекаризацией, что напоминает нам, что наша борьба не привязана к одному дню в году, а требует постоянного внимания на рабочих местах, в социальных службах, медицинских учреждениях и домах.

Мы отказываемся быть частью системы, которая эксплуатирует женщин и феминизированные тела с той же логикой, как она эксплуатирует природные “ресурсы”. Мы против укрепления национальных границ и глобального пограничного режима, потому что он производит националистическую и расистскую иерархию.

Собираясь вместе, мы утверждаем свою силу, как политические субъекты, и отказываемся от попыток категоризировать нас, как жертв, нуждающихся в защите. Мы заверяем, что мы сами определяем, как выглядят наши будущие. Своим присутствием и многообразием мы прокладываем путь в равноправное феминистское общество. Нас уже много и у нас нет места насилию, сексизму, расизму и фашизму!

У нашего феминизма нет границ! Присоединяйтесь!

МАНИФЕСТ: http://www.femf.net/tofeministfutures.html
FemF/ NFY – Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys/ Astra/
L a C o l e c t i v a