Naistenpäivän marssi Helsingissä 8.3.2023

/// Facebook event ///

Naistenpäivän marssi Helsingissä

( På svenska nedan / In English below! )

Tule marssimaan kansainvälisenä naistenpäivänä Helsinkiin! Kokoonnumme Kolmen sepän patsaalla keskiviikkona 8.3. klo 17 alkaen. Marssi kulkee Kiasman kautta Narinkkatorille. Puheita ja ohjelmaa sekä Kolmen sepän patsaalla että Narinkkatorilla.

Vaadimme yhdenvertaisuutta, naisten oikeuksien toteutumista, rauhaa sekä naisia sortavien rakenteiden purkamista Suomessa ja maailmalla. Osoitamme solidaarisuutta Iranin naisten kansannousulle, sorretuille naisille mm. Afganistanissa, sekä kurdeille.

Edistystä naisten oikeuksissa ei ole ikinä tapahtunut ilman taistelua ja rohkeaa aktiivista toimimista asian eteen. On esitettävä ja tuettava yhdenvertaisuuteen tähtääviä feministisiä aloitteita, osoitettava kansainvälistä solidaarisuutta sortoa vastaan taisteleville sekä pidettävä ihmisoikeuksien puolta kaduilla, työpaikoilla ja kodeissa.

Marssin järjestäjinä:
Kommunistinuoret
Vasemmistonuoret
HTY:n naisosasto
Kurdien demokraattinen yhteisökeskus NCDK
Kurdistanin vapaan elämän puolue PJAK
Itä-Kurdistanin vapaiden naisten yhteisö KJAR
Osyan
Silti Minä Nousen ry.
Iranin kommunistisen puolueen Kurdistanin järjestö Komala
PAND – Taiteilijat Rauhan Puolesta
Emilia
Varisverkosto Helsinki

Järjestäjälista päivittyy.

Suomalaisten puolueiden liput ovat marssilla kiellettyjä, muut järjestöliput ja kansainväliseen naistenpäivään sopivat omat kyltit tervetulleita.

***

Kvinnodagsmarschen i Helsingfors 8.3.

Kom och marschera på Internationella kvinnodagen i Helsingfors! Vi samlas vid Tre Smeder onsdagen den 8 mars från 17.00. Marschen går genom Kiasma till Narinkens torg. Tal och program både vid Tre Smeder och på Narinkens torg.

Vi kräver jämställdhet, förverkligandet av kvinnors rättigheter, fred och avveckling av strukturer som förtrycker kvinnor i Finland och runt om i världen. Vi visar solidaritet med det iranska kvinnoupproret, förtryckta kvinnor, t.ex. i Afghanistan, såväl som för kurderna.

Framsteg för kvinnors rättigheter har aldrig skett utan kamp och modigt aktivt agerande för saken. Feministiska initiativ som syftar till jämställdhet ska presenteras och stödjas, internationell solidaritet ska visas för dem som kämpar mot förtryck och mänskliga rättigheter ska stödjas på gator, arbetsplatser och i hemmen.

Arrangörer av marschen är:
Ungkommunisterna
Vänsterunga
HTY:n naisosasto
Kurdiska demokratiska samhällcenter NCDK
Partiet för fritt liv i Kurdistan PJAK
Östra Kurdistans fria kvinnors gemenskap KJAR
Osyan
Silti Minä Nousen rf.
Komala Kurdistans organisation av Irans kommunistiska parti
PAND – Taiteilijat Rauhan Puolesta
Emilia
Varisverkosto Helsinki

Listan över arrangörer ska uppdateras.

Flaggor av finska partier är förbjudna på marschen, andra organisationsflaggor och egna skyltar som passar internationella kvinnodagen är välkomna.

***

Women’s Day March in Helsinki 8.3.

Come and march on International Women’s Day in Helsinki! We will gather at Three Smiths Statue on Wednesday, 8th March from 5 p.m. The march goes through Kiasma to Narinkkatori. Speeches and programs both at Three Smiths Statue and at Narinkkatori.

We demand equality, the implementation of women’s rights, peace and the dismantling of structures that oppress women in Finland and around the world. We show solidarity with the Iranian women’s uprising, oppressed women, e.g. in Afghanistan, as well as for the Kurds.

Progress in women’s rights has never happened without a fight and courageous active action for the cause. Feminist initiatives aimed at equality must be presented and supported, international solidarity must be shown to those fighting against oppression, and human rights must be supported in the streets, workplaces and homes.

The organizers of the march are:
Communist Youth of Finland
Left Youth of Finland
HTY:n naisosasto
Kurdish Democratic Society Center NCDK
Kurdistan Free Life Party PJAK
The East Kurdistan Free Woman Society KJAR
Osyan
Silti Minä Nousen ry.
Komala Kurdistan’s Organization of the Communist Party of Iran
PAND – Performers and Artists for Nuclear Disarmament
Emilia
Varisverkosto Helsinki

The list of organizers will be updated.

Flags of Finnish parties are prohibited on the march, other organization flags and your own signs suitable for International Women’s Day are welcome.