Fem teser om Coronaviruset

Lappar som erbjuder hjälp grannar emellan har dykt upp i många trapphus, skriver Helsingin Sanomat

I kristider och epidemier tvingas samhället välja riktning: stramar vi åt kontrollen eller försöker vi ta oss igenom krisen genom att bygga ett samhälle byggt på hållbarhet och gemensamt ansvar? För oss antifascister, feminister och antikapitalister är svaret tydligt – att dela Coronavirusets börda är det enda sättet som vi kan motarbeta epidemin på alla samhällsnivåer, och inbördes hjälp är en effektiv metod för att bekämpa det. Därför har vi sammanställt följande fem teser om epidemins samhälleliga och politiska natur, samt initiativ som kan föra oss genom krisen mot ett friare, jämlikare, mera ekologiskt och solidariskt samhälle istället för nya folkhälsokriser, ekonomiska kriser och andra undantagstillstånd.

Allas hälsa måste tryggas.

Vi måste säkerställa att ett offentligt hälsovårdssystem inklusive nödvändiga mediciner, hygienartiklar och mentalvårdstjänster finns tillgängligt för alla i Finland, oavsett nationalitet. Coronavirusets pandemi berör människor över hela världen men i reaktionerna märks såväl lokala samhälleliga variationer som globala orättvisor. Därför måste solidariteten också sträcka sig över nationalstaternas gränser och erbjuda kunnande och hjälp till dom som behöver den. Alla forskningsrön, patent, möjliga vaccin och mediciner bör kostnadsfritt delas även till områden som har svagare hälsovårdssystem.

Vi måste också betala löner som reflekterar det värdefulla jobb som vårdsektorn utför, speciellt sjuksköterskorna och närvårdarna (i Sverige: undersköterskor). Epidemin får inte användas som ett svepskäl för att ignorera de krav på löneförhöjning och arbetsförhållanden som arbetare i vårdbranschen länge krävt och som 79% av finländarna enligt gallupar stöder. De förtjänar kompensation för den stress, personalbrist och risker som de utsätter sig för i sin viktiga samhälleliga roll.

Allas inkomst bör tryggas

En tillräcklig inkomst bör tryggas för alla som bor i Finland i alla tillfällen. Krisfonderna bör användas för att hjälpa människor och samhällsbärande funktioner, inte som konstgjord andning för storföretag, försäkringsbolag och banker. Civilsamhället måste organisera sig och kräva att den här krisen inte sköts på samma sätt som finanskrisen 2008, alltså att enorma resurser används för att trygga de rikas kapital och investeringar.

De som utför jobb som faktiskt är livsnödvändiga för att samhället ska fungera, de som är tvungna att fortsätta jobba och bekämpa Coronaviruset inom sjukvården, dagvården, skolväsendet och äldrevården bör stödjas så att de får en värdig lön och arbetsmiljö som motsvarar det viktiga arbete som de utför. Många är också tvungna att fortsätta jobba på grund av ekonomisk otrygghet och riskerar att utsätta sig för smitta eller jobba fast de känner sig sjuka. Vi måste säkerställa en trygg inkomst för frilansare, arbetare med nollkontrakt, permitterade, arbetslösa och småföretagare och frysa exempelvis huslånen så ingen riskerar att bli hemlös.

Den mest praktiska lösningen för att trygga människors inkomst vore en tillräckligt stor basinkomst. Detta skulle också betyda besparingar för det överbelastade och byråkratiska system som existerar i dagens läge. Kostnaderna för boende, elektricitet och vatten måste slopas och vi måste säkerställa att även hemlösa och andra i sårbar position får den hjälp de behöver. Ingen får heller vräkas från sitt hem som en konsekvens av epidemin.

Kvinnors och icke-binäras situation måste tryggas.

Det reproduktiva arbetet i samhället (som vård, omsorg och emotionellt arbete) utförs huvudsakligen av kvinnor och icke-binära. Därför är också de samhälleliga sektorer som har högst smittorisk kvinnodominerade, och den här orättvisan måste korrigeras. Omfattningen och värdet av omsorg och andra former av reproduktivt arbete bör erkännas oavsett om det är frågan om en yrkesroll eller obetalt arbete, och detta förutsätter att cis-män tar ett jämställt ansvar för de här rollerna. Ifall institutionell dagvård och skolor stängs bör vi ordna alternativ så att ansvaret inte delegeras till den patriarkaliska kärnfamiljen där kvinnor traditionellt är fångna mellan barnpassandet, spisen, tvättmaskinen och nu också Coronaviruset. Detta bör även ses ur ett intersektionellt perspektiv eftersom kvinnor och icke-binära drabbas på olika sätt beroende på klass och etnicitet.

De här kraven gäller också i större omfattning än enbart det reproduktiva arbetet, utan jämställdhet bör vara utgångspunkten i alla avseenden. I alla arbeten och uppdrag bör det finnas ett könsperspektiv så att inte kvinnor och icke-binära utsätts för större smittorisk, utökad kontroll, arbetstvång eller mindre lön.

I karantän och isolering ökar risken för våld mot kvinnor i hemmen, och även i hushåll med missbruksproblem kan isoleringen innebära ett allvarligt hot mot liv och hälsa. Kvinnohus och skyddshem bör få utökade verksamhetsmöjligheter redan under den pågående epidemin och tillräckliga resurser. Krishjälp bör vara tillgänglig för de som behöver den också i form av kvinnojourer .

Klimatet bör tryggas

I alla kristilltag bör klimatpåverkan beaktas. Coronavirusepidemin och den påföljande krisen bör lösas på sätt som förbättrar våra livsvillkor och inte försämrar dem. Speciellt viktigt är detta i den ekonomiska politiken: företag som är skadliga för klimatet bör inte räddas, utan stödpaketen och krishjälpen bör hjälpa produktion som är ekologiskt och socialt hållbar. Det finns till exempel ingen orsak att låta flygtrafiken återgå till de nivåer som den hade före virusets utbrott – den positiva effekten märks redan nu genom kraftigt minskade utsläpp.

Demokrati och frihet för alla bör tryggas.

Alla inskränkningar och kontrollåtgärder som införts som en följd av undantagstillståndet bör upphöra omedelbart då de inte längre behövs för att förhindra virusets spridning. Vi måste kämpa för att undantagstillståndet och dess begränsningar inte blir det nya normala. Människors fria rörlighet måste tryggas och flyktingfrågan lösas på ett sätt som respekterar allas grundläggande människovärde. Exempelvis flyktinglägren i Grekland måste evakueras och rivas omedelbart, eftersom tusentals människor står utan tillgång till grundläggande hygien. Flyktinglägrens invånare är i omedelbar fara och bör ges tillgång till hälsovård och boende. Ifall de omkring 44 000 personerna som just nu är fångade i grekiska flyktingläger skulle fördelas bland EU-länderna skulle det inte ens vara särskilt många per land.

Kristillståndet får inte användas för att urholka demokratin och friheterna. Tvärtom så bör vi organisera demokratiskt självbestämmande på alla nivåer av samhället, inklusive på arbetsplatserna. Lokala, decentraliserade strukturer bidrar till att öka hela samhällets flexibilitet, motståndskraft och förmåga att överleva virusepidemier och de påföljande kriserna som inträffar. Under krishanteringen bör demokratiska strukturer på lokal nivå användas istället för undantagslagar, för lokalsamhället har en mycket bättre uppfattning om sina behov och problem än vad staten har. Decentraliserat självstyre garanterar ett snabbare och mer flexibelt beslutfattande och reaktionsförmåga när det gäller materiella behov än ett starkt centralstyre.

De här teserna är öppna inbjudningar till en utveckla analysen av epidemins politiska och samhälleliga natur och en uppmaning till organisering kring de här förslagen och kraven. Hälsa, ekonomi, kvinnors och icke-binäras position, ekologi, frihet och ett ökat demokratiskt självbestämmande är frågor vi kan organisera oss kring och kämpa för våra värderingar, vårt samhälle och våra liv.

De här teserna visualiserar inte ett slutmål utan är en position att utgå ifrån för att öppna nya horisonter. Den samhälleliga verklighet som kommer att öppna sig efter epidemin, karantänerna och de stängda gränserna beror på vår förmåga att organisera oss och bygga en framtid som är fri och jämlik. Vi kan och bör kräva många saker, men vår framtid måste vi själva bygga – med vår egen kraft, men tillsammans och stödjande varandra.

Varisnätverket, 18.3 2020.

Varisnätverket är ett autonomt antifascistiskt nätverk i Finland.

varisverkosto.com