Helsinki: Feminists to the Front: Equality for All Naistenpäivä 2019

Helsingissä järjestetään Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta kaksi mielenosoitusta. Feminists to the Front järjestää ensimmmäisen mielenosoituksen klo 15:00 Eduskuntatalolla, josta liitytään Narinkkatorilla klo 17:00 alkavaan To Feminist Futures -mielenosoitukseen.

(Suomeksi alla – Svenska nedan – По-русски ниже)

In 2018, the struggle for women’s liberation intensified. In Ireland, the legal right to abortion was won through a mass movement. The #MeToo movement continued to strike fear into the hearts of predators. Yet despite this progress, in 2019, the continuing rise in power of far-right governments threatens women’s freedom and lives around the world. Working class women, particularly women in forced, unpaid or underground labor, are the most vulnerable in this backlash.

​Violence against and enslavement of women and non-binary people in various forms remains pandemic. While Finland is a perceived world-leader in gender equality, institutionalised discrimination against women and non-binary people is gaining in strength. Finnish lawmakers and police perpetuate sexism and try to distract us with superficial measures. In Finland, 20% of all MPs report having experienced sexual harassment in parliament. Structural sexism is deeply rooted in our culture and will persist without fundamental change.

Recently, women’s rights have been used as a pretext for intolerant, repressive politics. Most Finns falsely blame crimes against women on immigrants, not on the structural sexism of patriarchal capitalist society. It is time to fight the oppressive forces threatening the equality and freedom won through struggle. Feminists to the Front, without fear!

Join our demonstration on International Working Women’s Day, 8th March. We need to fight for the liberation of women everywhere, and build an organised movement to stop sexism and its causes and all forms of oppression and violence.

TOGETHER WE ARE STRONG – EQUALITY TO ALL!

We will have a political demonstration at the Parliament house at 15, after that, at 17 we will join the demonstration
To Feminist Futures and march from Narinkkatori to Karhupuisto, where we will have a big celebration of all Feminist unity!

Banderols and flags are welcome to the demonstration in front of the Parliament house, but please note that To Feminist Futures demonstration starting at 5 p.m. is independent of party politics and therefore wishes to avoid party political flags in the demonstration.

https://www.facebook.com/events/283239709037580/

….

Feministit esiin – tasa-arvoa kaikille!

2018 oli hieno vuosi naisten vapautumisen kannalta. Joukkoliike sai laillistettua abortin Irlannissa ja #metoo ajoi hyväksikäyttäjät yhä ahtaammalle. Vuonna 2019 jatkuvasti voimistuva äärioikeistolainen politiikka uhkaa työtä tekevien naisten vapautta ja elämää ympäri maailman. Erityisesti palkatonta, harmaata tai pakotettua työtä tekevät naiset ovat heikoimmassa asemassa tässä taantumassa.

Naisiin ja muunsukupuolisiin ihmisiin kohdistuva väkivalta ja alistaminen ovat yhä maailmanlaajuisia ongelmia. Vaikka Suomea pidetään sukupuolisen tasa-arvon mallimaana, institutionaalinen syrjintä naisia ja ei-binäärisiä kohtaan on voimistumassa myös meillä. Lainsäätäjät ja poliisijärjestelmä myötäilevät seksistisiä asenteita, ja pyrkivät ohjaamaan keskustelua pois todellisista ongelmista. Edes eduskunta ei ole turvallinen tila: jopa 20% kansanedustajista on kokenut seksuaalista häirintää. Rakenteellinen seksismi on syvään juurtunut kulttuuriimme, ja vain voimistuu ilman perustavanlaatuista muutosta.

Viime aikoina monet tahot ovat käyttäneet naisten oikeuksia keppihevosena suvaitsemattomalle ja sortavalle politiikalle. Julkisessa keskustelussa naisiin kohdistuvat rikokset on yhdistetty tarkoitushakuisesti vain maahanmuuttajiin, vaikka ongelman ydin löytyy patriarkaalisen, kapitalistisen yhteiskunnan rakenteellisesta seksismistä. Tuntemamme tasa-arvo ja vapaus on saavutettu kamppailulla. Nyt on aika taistella niitä voimia vastaan, jotka pyrkivät viemään Suomea taaksepäin, kohti epätasa-arvoa ja sortoa. Feministit esiin, pelkoa vailla!

Osallistu mielenosoitukseemme 8.3. Kansainvälisenä naistenpäivänä. Feminists to the Front marssii yhdessä naisten vapautumisen ja voimaantumisen puolesta kaikkialla! Samalla kokoamme järjestäytynyttä liikettä seksismiä, sen aiheuttavia mekanismeja, kaikenlaista väkivaltaa ja alistamista vastaan.

YHDESSÄ OLEMME VAHVOJA – TASA-ARVOA KAIKILLE!

Eduskuntatalon edustalla klo.15 alkavan mielenosoituksemme jälkeen siirrymme klo.17 osaksi the Feminist Futures-mielenosoitusta ja marssimme yhdessä Narinkkatorilta Karhupuistoon, jossa juhlimme yhdessä feminististä yhtenäisyyttä!

Banderollit ja liput ovat tervetulleita eduskuntatalon edustalla järjestettävään mielenosoitukseen, mutta huomaattehan, että klo.17 alkavaan the Feminist Futures-mienosoitukseen ei toivota puoluepoliittisia tunnuksia.

https://www.facebook.com/events/283239709037580/

….

Under 2018 trappades kampen för kvinnors frigörelse upp. I Irland segrade legaliseringen av abort med hjälp av en massrörelse. #MeToo-rörelsen fortsatte att injaga fruktan hos förövare. Trots dessa framsteg, hotar under 2019 den fortsatta uppgången av ytterhögerregeringar arbetarkvinnors friheter och liv runt om i världen. De kvinnor som utför oavlönat arbete, svartarbete eller tvångsarbete, är mest utsatta i denna tillbakagång.

Våld och förtryck som riktas mot kvinnor och ickebinära personer är fortfarande globala problem. Trots att Finland uppfattas som ett land med jämlikhet mellan könen, växer den institutionella diskrimineringen av kvinnor och ickebinära personer även hos oss. Inom lagstiftning och polisväsende främjas sexism samtidigt som diskussionen styrs bort från de verkliga problemen. Inte ens riksdagen är en frizon: till och med 20 % av riksdagsledamöterna har upplevt sexuella trakasserier. Den strukturella sexismen är djupt rotad i vår kultur och kommer att fortleva om inte en grundläggande förändring vidtar.

Nyligen har kvinnors rättigheter använts som förevändning för en intolerant och repressiv politik. De flesta finländare beskyller felaktigt brott mot kvinnor på invandrare, inte på den strukturella sexismen i ett patriarkalt och kapitalistiskt samhälle. Det är dags att bekämpa de förtryckande krafter som hotar den jämställdhet och frihet som vi vunnit genom kamp. Feminister stig fram, utan fruktan!

Delta i vår demonstration Feminists to the Front på Internationella kvinnodagen, 8 mars. Vi måste kämpa för kvinnors frigörelse överallt och bygga upp en organiserad rörelse för att stoppa sexism, dess orsaker och alla former av förtryck och våld.


В 2018 году борьба за освобождение женщин усилилась. В Ирландии законное право на аборт было завоевано массовым движением. Движение #MeToo продолжало вселять страх в сердца хищников. Тем не менее, несмотря на этот прогресс, в 2019 году продолжающийся рост власти ультраправых правительств угрожает свободе женщин и жизни во всем мире. Женщины из рабочего класса, особенно, женщины, работающие в принудительном, неоплачиваемом или подпольном труде, являются наиболее уязвимыми из-за этого обратного эффекта.

Насилие в отношении и порабощение женщин и гендерквиров в различных его формах остается эпидемией. Хотя Финляндия является признанным мировым лидером в области гендерного равенства, усиливается институционализированная дискриминация в отношении женщин и гендерквиров. Финские законодатели и полиция увековечивают сексизм и пытаются отвлечь нас поверхностными мерами. В Финляндии 20% всех депутатов сообщают о том, что подвергались сексуальным домогательствам в парламенте. Структурный сексизм глубоко укоренен в нашей культуре и будет существовать без фундаментальных изменений.

В последнее время, права женщин использовались в качестве предлога для нетерпимой, репрессивной политики. Большинство финнов ложно обвиняют в преступлениях против женщин иммигрантов, а не структурный сексизм патриархального капиталистического общества. Пришло время бороться с угнетающими силами, угрожающими равенству и свободе, завоеванным борьбой. Феминисты на фронт, без страха!

Присоединяйтесь к нашей демонстрации в Международный день трудящихся женщин, 8 марта. Нам нужно бороться за освобождение женщин повсюду и создавать организованное движение, чтобы остановить сексизм и его причины, а также все формы угнетения и насилия.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЫ – РАВЕНСТВО ДЛЯ ВСЕХ!

У нас будет политическая демонстрация в здании парламента в 15:00, после этого в 17:00 мы примем участие в демонстрации «К феминистскому будущему» и маршу от Наринккатори до Кархупуйсто, где у нас будет большой праздник всего Феминистского единства! https://www.facebook.com/events/283239709037580/